Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

0800 Autolease

0800 Autolease is onderdeel van A1B V.O.F. A1B V.O.F. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12011955 en bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09132679.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van 0800 Autolease.

Website

0800autolease.nl

Cliënt

Een bezoeker van de website 0800autolease.nl die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en aan 0800 Autolease de opdracht geeft tot het uitvoeren van de Dienst. Particulieren worden verwezen naar 0800autolening.nl.

Opdracht

De door Cliënt aan 0800 Autolease verstrekte Opdracht om te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

Dienst

Het bieden van de mogelijkheid aan Cliënt tot het doen van een Offerteaanvraag ter verkrijging van een product van de Kredietverstrekker en/ of de Verzekeraar.

Kredietverstrekker

Instelling die een Offerte aan de Cliënt uitbrengt ter verstrekking van een leaseproduct. 0800 Autolease speelt hierin een bemiddelende rol.

Verzekeraar

Instelling namens wie 0800 Autolease een Offerte aan de Cliënt uitbrengt ter verstrekking van een verzekeringsproduct.

Autodealer

Degene die ingevolge de Overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto verkoopt. De Autodealer ondertekent, naast Cliënt en Kredietverstrekker, de Overeenkomst voor de naar waarheid opgestelde factuur en de levering van de auto.

Offerteaanvraag

Het aanvraagformulier op de Website waarop de Cliënt zijn of haar gegevens invult en waarmee aan 0800 Autolease de opdracht gegeven wordt om de Dienst te verrichten.

Offerte

Een door 0800 Autolease namens een Kredietverstrekker of Verzekeraar digitaal of schriftelijk uit te brengen specifiek op de Cliënt toegeschreven opgave van leaseproduct en/ of verzekeringsproduct, voorwaarden en/of rentes en/of overige op het product betrekking hebbende condities op basis van de aan 0800 Autolease bekende gegevens.

Overeenkomst

Financial Leaseovereenkomst of verzekeringsovereenkomst. De Financial Leaseovereenkomst betreft een drie partijen overeenkomst. De Overeenkomst wordt door zowel de Cliënt, de Autodealer als de Kredietverstrekker ondertekend.

Partijen

Cliënt, Kredietverstrekker, Verzekeraar, Autodealer en 0800 Autolease (bemiddelaar).

Artikel 2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen 0800 Autolease en de Cliënt, verband houdende met de door 0800 Autolease uit te voeren Dienst en alle overeenkomsten en/ of geschillen die daaruit voortvloeien.

Artikel 3. Totstandkoming van opdracht

 1. Een opdracht tussen 0800 Autolease en de Cliënt komt tot stand nadat de Cliënt het aanvraagformulier op de Website heeft ingevuld en verstuurd aan 0800 Autolease, dan wel op het moment dat 0800 Autolease is aangevangen met de uitvoering van de Dienst.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met een ondergeschikte van 0800 Autolease binden 0800 Autolease niet dan nadat en voor zover zij door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van 0800 Autolease schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Procedure en Afhandeling Offerteaanvraag

 1. 0800 Autolease zal na het ontvangen van de Offerteaanvraag ervoor zorg dragen dat de Offerteaanvraag wordt doorgestuurd naar één of meerdere Kredietverstrekkers en/ of Verzekeraars. Een toetsing bij Bureau Krediet Registratie te Tiel is onderdeel van de procedure.
 2. 0800 Autolease streeft er naar om Cliënt binnen twee werkdagen na het verzenden van de Offerteaanvraag één of meerdere Offertes te doen toekomen. 0800 Autolease garandeert niet dat de Kredietverstrekkers en/ of Verzekeraars de verzochte Offertes toezenden of dat de Kredietverstrekkers en/ of Verzekeraars dit binnen de genoemde termijn doen. Dit is mede afhankelijk van het tijdig aanleveren van de factuur door de Autodealer en de mogelijke opvraag van jaarcijfers.
 3. Na ontvangst van de Offerte heeft de Cliënt vervolgens uiterlijk een maand, dan wel zoveel korter of langer als vermeld staat in de Offerte, de tijd om in te gaan op het in de Offerte uitgewerkte voorstel. In overleg is een langere termijn mogelijk wanneer de levertijd van de auto een langere periode bestrijkt. Cliënt kan de Offerte vervolgens op de in de Offerte aangegeven wijze bij de Kredietverstrekker en/ of Verzekeraar accepteren.
 4. Na ontvangst van alle benodigde documenten, inclusief de gevraagde ondertekeningen, zal de Kredietverstrekker het te financieren bedrag overmaken naar de Autodealer.
 5. De op de Overeenkomst vermelde tekenbevoegde zal een registratie van de Overeenkomst krijgen bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel.

Artikel 5. Verwerking Persoonsgegevens

 1. 0800 Autolease zal de door of namens Cliënt verschafte persoonsgegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 0800 Autolease is het Cliënt niet toegestaan om de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van 0800 Autolease openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit.

Artikel 6. Beloning 0800 Autolease

 1. 0800 Autolease wordt uitsluitend beloond door de Kredietverstrekker en de Verzekeraar. Wij ontvangen van de Kredietverstrekker een eenmalige vergoeding voor het verrichten van onze Dienst. Deze vergoeding bestaat uit een afsluitprovisie die afhankelijk is van de hoogte van het te financieren bedrag. Wij ontvangen van de Verzekeraar een doorlopende vergoeding voor het verrichten van onze Dienst. Deze vergoeding bestaat uit een doorlopende provisie die afhankelijk is van de hoogte van de verzekeringspremie.

Artikel 7. Garanties en Aansprakelijkheid

 1. 0800 Autolease zal zich bij de uitvoering van de Dienst als bedoeld in artikel 3.1 inspannen om de Offerteaanvraag binnen één werkdag na ontvangst door te sturen naar één of meerdere Kredietverstrekkers en/ of Verzekeraars, doch 0800 Autolease aanvaardt geen aansprakelijkheid indien vertraging ontstaat om welke reden dan ook.
 2. 0800 Autolease aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet doen van, niet tijdig doen van of het geen uitvoering geven aan Offertes aangeboden door een Kredietverstrekker en/ of Verzekeraar.
 3. Indien de Cliënt ingaat op de Offerte van een Kredietverstrekker en/ of Verzekeraar, komt er een Overeenkomst tot stand tussen de Cliënt en de Kredietverstrekker en/ of Verzekeraar. 0800 Autolease geeft geen enkele garantie met betrekking tot het product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het product.
 4. De op de Website getoonde informatie wordt door 0800 Autolease met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
 5. Op de opdracht tot het verrichten van de Dienst zijn de Disclaimer en Privacy Policy zoals vermeld op de Website van toepassing.
 6. 0800 Autolease is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Cliënt zoals omzet- en/of winstderving of goodwill verlies. Indien op 0800 Autolease enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze gelimiteerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van 0800 Autolease zal worden uitgekeerd.

Artikel 8. Diversen

0800 Autolease heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden tussen de Partijen zijn enkel geldig en bindend indien ze schriftelijk, waaronder door publicatie op de Website, bekend zijn gemaakt.

Artikel 9. BKR Toetsing

Alle offerte aanvragen worden voor een juiste beoordeling getoetst bij het BKR te Tiel op naam van de eigenaar of eigenaren van het opgegeven bedrijf. Bij het tot stand komen van een financial lease zal de financiering inclusief rente en looptijd geregistreerd worden bij het BKR mits de eigenaar of eigenaren een eenmanszaak, v.o.f. of maatschap heeft (hebben). Bij de rechtsvorm BV zal deze registratie alleen plaatsvinden indien er privé moet worden mee getekend. Deze informatie is van belang bij een eventuele andere financiële beslissing.

Artikel 10. Vragen en Klachten

Alle vragen of klachten die verband houden met de dienstverlening van 0800 Autolease kunnen via de Website 0800autolease.nl worden gemeld. 0800 Autolease spant zich in om alle vragen en klachten binnen redelijke termijn naar tevredenheid afgehandeld te hebben.

Artikel 11. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

Op de door 0800 Autolease aan Cliënt geleverde Dienst is het Nederlands recht van toepassing.


Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 28 mei 2018 en vervangen alle voorgaande versies