Leasebegrippen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Aanbetaling

Een bedrag dat een lessee bij aanvang van het contract betaalt aan de lessor om (financiële) risico’s voor de lessor te beperken. De investering wordt met het bedrag van de aanbetaling verlaagd. Dit zorgt voor een lager maandbedrag omdat de totale waarde van de leaseovereenkomst lager is.

Aanhanger

Een voertuig dat wordt voortbewogen door een trekkende (vracht)wagen, niet zijnde een trekker.

Accessoires

Waardetoevoegingen aan de standaarduitrusting van de auto zoals een spoiler, metallic lak, een trekhaak, etc.

Additionele kosten

Vergoeding voor diverse, extra diensten binnen een leasetransactie.

Administratiekosten

Kostenopslag in de leasetermijn ter dekking van de administratieve afhandeling.

Afkoop

Vroegtijdige beëindiging van een leaseovereenkomst, middels het betalen van een afkoopsom aan de lessor ter schadeloosstelling. De afkoopsom is gebaseerd op het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde, vermeerderd met eventuele kosten en winstderving.

Afkoop Eigen Risico

De mogelijkheid om bij een leaseovereenkomst het eigen risico bij schade of diefstal tegen betaling van een premie (deels) af te kopen.

Afkoop kleine schades (AKS)

De mogelijkheid om kleine schades af te kopen met als doel de administratieve last te beperken.

Afleveringsverklaring

Schriftelijke bevestiging van het leasecontract aan de lessee, met daarin de leasetermijn volgens de meest actuele gegevens. Daarnaast bevat de afleveringsverklaring informatie die nog niet eerder bekend was, zoals het kenteken en de definitieve afleveringsdatum.

Aflossing

Het terugbetalen van geleend geld, in één keer of in termijnen. De term aflossing wordt ook gebruikt om een maandtermijn aan te duiden.

Afschrijving

Boekhoudkundige verwerking van de waardevermindering van bedrijfsmiddelen over een bepaalde periode. Met afschrijving wordt de slijtage door gebruik tot uitdrukking gebracht. Afschrijving treedt onder meer op door veroudering, oninbaarheid van vorderingen, prijsdalingen of onherstelbare/ onverzekerde schade.

Annuïteit

Periodiek gelijkblijvende betaling, bestaande uit rente- en aflossing, waarmee een schuld in de loop van de tijd wordt afgelost. Doordat met elke termijn ook wordt afgelost, neemt de resterende schuld af en dus ook de rentevergoeding over de resterende schuld gedurende de restant looptijd.

APK

Algemene Periodieke Keuring.

Assurantiebelasting

Belasting op verzekeringen, met uitzondering van (onder anderen) medische verzekeringen.

Auto van de zaak

Een personen- of bestelwagen die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer en door deze werkgever (grotendeels) betaald wordt.

Auto (van de zaak) in eigen beheer

Een auto van de zaak waarbij de werkgever economisch eigenaar is van de auto en (grotendeels) zorg draagt voor het beheer van de auto.

Autobus

Een autobus is een motorvoertuig dat is ingericht voor het vervoeren van meer dan acht personen, exclusief de bestuurder.

Autohuur

Bij autohuur is sprake van een overeenkomst waarbij een huurder een auto (van een autoverhuurbedrijf) in gebruik neemt in ruil voor een vergoeding. Deze vergoeding is de huur. 

Autokosten forfait

Het autokostenforfait is een fictieve bijtelling van het brutoloon. Voor het door de werkgever ter beschikking stellen van een leaseauto aan de werknemer, rekent de overheid dit als loon in natura voor de werknemer. De term autokosten forfait is nu bekend onder de term bijtelling (zie ook: Bijtelling).

Autolease

Bij autolease wordt het gebruiksrecht van een auto aan een lessee verschaft voor een afgesproken periode tegen een vergoeding.

Autoleasemaatschappij

Een onderneming die zich op professionele wijze bezighoudt met autoleasing en wagenparkbeheer in de ruimste zin van het woord.

Autoregeling

Reglement dat wordt gehanteerd door een bedrijf dat auto‘s aan zijn medewerkers ter beschikking stelt. Hierin wordt vastgelegd welke rechten en plichten de medewerker heeft betreffende de auto van de zaak.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Belast met het gedragstoezicht op de Nederlandse financiële markten.

B

Bankgebonden leasemaatschappij

Een leasemaatschappij die dochter is van een bank.

Basisrente

De rente die gebruikt wordt ter vaststelling van de contractrente.

Bedrijfsschade

Schade die een leasemaatschappij lijdt doordat een vervangende auto moet worden ingezet bij schade. Deze schade wordt verhaald bij (de verzekeringsmaatschappij van) de aansprakelijke partij.

Bedrijfsschaderegeling

Regeling waarin vastgelegd is welk bedrag de leasemaatschappij of eigenaar van een auto kan claimen als gevolg van de stilstand van zijn auto na schade.

Bedrijfswagen

Een bedrijfswagen is een bestelwagen of vrachtauto die overwegend wordt gebruikt voor bedrijfsdoeleinden.

Beëindigingskosten

Kosten die het gevolg zijn van het vroegtijdig afbreken van een leasecontract (zie ook: Afkoop).

Beheervergoeding

Vergoeding voor het beheren van een leasecontract. Komt in de regel in de plaats van de componenten Managementfee en administratiekosten.

Beroepsvervoer

Het verzorgen van transport voor derden als zelfstandig bedrijf.

Bestelwagen/-auto

Een bestelwagen is een motorvoertuig met een GVW van maximaal 3.500 kilogram en is ingericht voor het vervoer van goederen.

Betalingsbeschermingsverzekering

Een verzekering die de betalingsverplichtingen van bijvoorbeeld een lening of hypotheek overneemt bij inkomensderving door onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Bijtelling

Bijtelling is de waardering die wordt gegeven voor het privégebruik van de leaseauto. De bijtellingpercentages voor de Nederlandse autolease bedragen momenteel 14%, 20% en 25%. De cataloguswaarde van de leaseauto, vermeerderd met de waarde van de accessoires, wordt tegen het van toepassing zijnde percentage bijgeteld op het loon van de werknemer of het inkomen van de onderneming. 

Bodemrecht

Het verhaalsrecht van de Belastingdienst op bodemzaken dat gekenmerkt wordt door het feit dat de Belastingdienst in beginsel geen rekening hoeft te houden met de eigendomsrechten van andere crediteuren (bijvoorbeeld een leasemaatschappij). Het bodemrecht breekt door het eigendomsrecht heen. Voorwaarde is dat de bodemzaken zich op de bodem (het terrein) van de belastingschuldige moeten bevinden. Op grond van het Leasebesluit (Leaseregeling) strekt het bodemrecht zich niet uit tot bodemzaken die door middel van operationele leasing ter beschikking zijn gesteld.

Bodemzaken

Bodemzaken zijn roerende zaken van een derde die zich op de bodem (het terrein) van de belastingschuldige bevinden, en waarop bodembeslag kan worden gelegd.

Boekwaarde

De op een bepaald moment tijdens de contractduur van het leasecontract bepaalde waarde van het object. Deze waarde wordt mede bepaald door de door de lessor gedane investering ten behoeve van het leasecontract en de tot op dat moment aan lessee in rekening gebrachte bedrag van afschrijving.

Boekwinst

De winst bij verkoop na afschrijving.

Bonus/malus-ladder

Tabel met kortingen en toeslagen, gerelateerd aan het aantal schadevrije jaren.

Borg

Persoon die zich voor een ander aansprakelijk stelt wanneer deze zijn financiële verplichtingen niet nakomt.

Borgstelling

Een rechtshandeling waarmee een persoon (de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon (de lessee) die bijvoorbeeld voortkomen uit een leaseovereenkomst. Indien de lessee niet presteert (lees: niet betaalt), is de borg verplicht in zijn plaats te voldoen.

BPM (Wet op de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen)

Belasting voor kentekenhouders van personenauto's, bestelauto‘s en motorrijtuigen. Een belasting die eenmalig aan Belastingdienst moet worden betaald door degene die als eerste een personenauto, bestelauto of motorrijwiel registreert.

Brandstofcontracten

Vorm van dienstverlening door de lessor die haar lessees in staat stelt middels een brandstofpas op rekening te tanken. De verrekening kan geschieden door een periodieke verrekening met het maandelijks betaalde voorschot of door verrekening achteraf op basis van de werkelijke kosten.

Brandstofpas

Een door de leasemaatschappij aan de lessee ter beschikking gestelde identificatiepas waarmee de Brandstofkaart-maatschappij opdracht krijgt brandstof te leveren aan leaserijder.

Bufferrente

De rentevergoeding die een leasemaatschappij aan de lessee betaalt bij open calculatie over het verschil tussen de vooruit gefactureerde bedragen en geboekte kosten.

C

Calculatie (gesloten)

De lessee is verzekerd van een vast maandbedrag per leasecontract. Aan het einde van het leasecontract vindt geen verrekening plaats van eventuele hoger of lager uitgevallen kosten. Het gehele risico, inclusief dat van de restwaarde, ligt bij de lessor.

Calculatie (open)

Aan het einde van het leasecontract vindt een verrekening plaats van een aantal kosten (restwaarde, onderhoudskosten, etc). De lessee betaalt nooit meer dan afgesproken in de voorcalculatie. Als de totale kosten lager uitvallen, dan krijgt lessee het verschil terug.

Calculatieniveau

Dit betreft een codering die gebruikt wordt bij de calculatie die aangeeft tegen welk niveau (hoe scherp) het leasetarief berekend zal worden. Dit is o.a. afhankelijk van de grootte van het wagenpark van de prospect en/of de klant.

Captive-leasing

Een leasemaatschappij die is verbonden met, of gebonden aan, een specifiek automerk.

Cascoschade

Schade aan het voertuig zelf (zie ook: Zaakschade).

Cascorisico in eigen beheer

De lessor verzekert het cascorisico niet bij een verzekeraar, maar draagt zelf het risico van cascoschade aan het voertuig.

Cascoverzekering (beperkt)

Dekking voor diefstal, ruitbreuk, storm, hagel en aanrijding met dieren. Dit is een aanvulling op de WA-verzekering.

Cascoverzekering (volledig)

Naast de dekking die vallen onder beperkt casco, ook dekking voor vandalisme, te water raken, slippen en eigen schuld-schades aan het verzekerde voertuig. Dit is en aanvulling op de WA-verzekering.

Catalogusprijs

De in Nederland door de fabrikant of importeur aan wederverkopers kenbaar gemaakte prijs inclusief BTW en exclusief BPM.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Overheidsdienst voor het incasseren van opgelegde boetes bij verkeersovertredingen.

Certificaat van Overeenstemming (CVO)

Het 'geboortebewijs' van het voertuig. De fabrikant geeft een CVO af voor een voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring. Dit is gunstig bij export van de auto.

Complementaire kosten

Afhankelijk van de leasevorm die wordt gekozen, dient de lessee rekening te houden met aanvullende kosten bovenop het leasetermijn. Deze kosten bestaan uit brandstof en bij financiële en netto operationele lease uit de verzekeringskosten, belastingen en kosten voor onderhoud.

Consumentenprijs

Dit is de catalogusprijs, vermeerderd met de BPM.

Consumptief krediet

Een lening die wordt gebruikt voor het aanschaffen van consumptiegoederen.

Contractaansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de uitvoerbaarheid van een overeenkomst. De lessor is (juridisch, financieel en/ of fiscaal) verantwoordelijk voor het realiteitsgehalte van een onder een leaseovereenkomst of een bindende offerte aangeboden leaseprestatie. Eventueel ook voor het onderhoud en de verzekering.

Contractduur

De contractduur is de periode (in maanden) tussen de begindatum en de voorziene einddatum van de leaseovereenkomst of financieringsovereenkomst .

Contractovername

Overname van rechten en plichten uit een door derden afgesloten overeenkomst.

Contractpartners leasecontract

De contractpartners zijn de lessee en de lessor. In de leaseovereenkomst kan ook wel verwezen worden naar de verzekeraar en/ of de leverancier of dealer (de leverancier of dealer kan tevens de lessor zijn).

Contractrisico

Kans op verlies als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van rechten bij een onvolledig dossier. Het risico dat een overeenkomst op een zodanige wijze is opgesteld dat rechten en plichten onvoldoende zijn omschreven, zodat nakoming van de overeengekomen plichten niet kan worden afgedwongen.

Contractuele restwaarde

De in een overeenkomst vastgelegde waarde van een object, op een of meerdere data in de toekomst. Deze kan bijvoorbeeld vastgelegd worden voor het terugkopen van de leaseauto tegen een vast bedrag los van de daadwerkelijke restwaarde op dat moment.

Contractwijziging

Tussentijdse wijziging van de oorspronkelijke calculatie, leidend tot een nieuwe leasetermijn.

Courantheid

De verhandelbaarheid van de auto.

Creditcard

Pas waarmee men kan betalen op krediet.

Crediteur

Een persoon of onderneming (schuldeiser) met een vordering op een andere persoon of onderneming (debiteur, schuldenaar).

D

Dagwaarde

De kennelijke waarde van het voertuig in het economisch verkeer.

Dealergebonden leasemaatschappij

Leasemaatschappij die is verbonden met, of gebonden is aan een specifieke dealer waarbij leasing wordt gebruikt om de verkoop te stimuleren.

Debetrentevoet

Het rentepercentage dat op jaarbasis berekend wordt. De rentevoet kan vast of variabel zijn.

Debiteur

Een persoon of bedrijf (schuldenaar) met een schuld aan een andere persoon of bedrijf (schuldeiser, crediteur).

Depot

Het deel van de kredietsom bij een doorlopend krediet dat niet is opgenomen maar dat nog wel opgenomen kan worden.

Doorlopend krediet

Vorm van consumptief krediet waarbij de kredietsom gedurende de looptijd alsmaar weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Alleen over het openstaande saldo wordt rente in rekening gebracht.

E

ECE-norm

Europese norm voor het brandstofverbruik van een auto.

Economisch eigendom

Het economisch eigendom ligt bij degene die het risico van waardeverandering van het object draagt. Dit leidt tot de verplichting om het object te activeren op de financiële balans (fiscaal eigendom). Het verschil tussen operationele en financiële lease is afhankelijk van het economisch eigendom (zie ook: Juridisch eigendom).

Economische levensduur

De optimale gebruiksduur van een auto qua kosten. Deze is altijd korter dan de technische levensduur.

Eigen Risico (ER)

Aan lessee/ verzekeringsnemer in rekening gebracht bedrag per niet verhaalbare schade. De hoogte van het eigen risico wordt van tevoren met de verzekeraar overeengekomen.

Eigen vervoerder

Een ondernemer die zijn producten zelf vervoert.

Energielabel

Hulpmiddel om het energieverbruik van producten aan te geven. In Nederland wordt bij auto‘s naast het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot per kilometer ook de relatieve zuinigheid aangegeven. Hierdoor is het mogelijk het verbruik van auto‘s in dezelfde klasse met elkaar te vergelijken.

Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht komt aan de orde bij het einde van de leasetermijn. Bij financial lease heeft de lessee meestal de optie om het eigendom van de leaseauto te verkrijgen. Bij operationele lease zal de bedrijfswagen in beginsel eigendom van de leasemaatschappij blijven, behalve als in het leasecontract anders is overeengekomen.

Elektronische Schade Afhandeling (ESA)

Elektronische Schade Afhandeling tussen schadereparateur en alle met de autobranche gelieerde ondernemingen.

Expiratie

Moment waarop de overeengekomen looptijd van een leasecontract eindigt.

Extra aflossen

Een aflossing die wordt gedaan boven het bedrag dat contractueel afgelost dient te worden.

F

Factoring

Vorm van debiteurenfinanciering waarbij een onderneming (leasemaatschappij) het innen van bijvoorbeeld leasetermijnen uitbesteedt aan een factormaatschappij. De factormaatschappij neemt dan de betalingsverplichting van de lessee over5 en ontvangt een percentage van de te factureren leasetermijnen van de lessor.

Financiële bijsluiter

De Financiële bijsluiter zorgt ervoor dat de aanbieder van een complex financieel product informatie aan de consument geeft over rendementen, risico's en kosten.

Financiële lease

Financial lease of financiële lease is een leasevorm waarbij het economisch eigendom wordt afgestaan aan de lessee. De lessee heeft aan het einde van het leasecontract de mogelijkheid tot overname van de leaseauto tegen een vaak symbolisch bedrag. De Belastingdienst beschouwt de lessee als eigenaar waardoor de leaseauto op de balans van de lessee wordt geactiveerd.

Financiering

Er wordt gesproken van een financiering wanneer een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat dit bedrag op een bepaald moment terug wordt betaald, al dan niet met rente.

Fiscaal eigendom

Het risico van waardevermindering van een object (auto) wordt gedragen, hetgeen leidt tot de verplichting het object te activeren op de financiële balans. Degene met het fiscale eigendom kan dan eventueel gebruikmaken van fiscale investeringsaftrek en afschrijving op het object.

Fiscale kostprijs

Het bedrag waarvoor het object wordt geactiveerd op de financiële balans. Dit betekent dat alle kosten die rechtstreeks verband houden met de aankoop en installatie tot het moment waarop het object bedrijfsklaar is, in de kostprijs verwerkt zijn.

Fiscale waarde

De basis voor de fiscale bijtelling in verband met privégebruik van een auto van de zaak. Deze waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken. Inclusief alle opties, accessoires, BTW en BPM. 

Fleetmanagement

Vorm van wagenparkbeheer waarbij rente en afschrijving (de investering) buiten het contract worden gehouden.

Fleetowner

Bedrijf met meer dan negen auto‘s.

Flexifuel

Een voertuig met een verbrandingsmotor die zowel op reguliere benzine als op brandstof met een maximaal gehalte van 85% bio-ethanol kan rijden.

Full operational lease

Een complete vorm van leasing waarbij alle financiële en administratieve lasten van de auto bij de leasemaatschappij liggen. De risico’s, belastingen, verzekering en onderhoud worden door de leasemaatschappij overgenomen. Zowel het juridisch als economisch eigendom blijft daarom bij de leasemaatschappij. De auto staat niet bij de lessee op de balans. De kosten komen rechtstreeks ten laste van de winst- en verliesrekening. Deze vorm van lease komt het meeste voor en lijkt vooral op lange termijn verhuur van de auto.

Funding

Het beschikbare kapitaal van een onderneming voor het financieren van de bedrijfsactiviteiten.

G

Garantie

Schriftelijke verklaring van een derde (de garant, meestal een bank) aan de lessor dat een lessee aan zijn verplichtingen zal voldoen. Doet de lessee dit niet, dan zal de garant presteren namens de lessee of de schade vergoeden. Veelal gaat het bij lease om garantie voor:

-  Overeengekomen leasetermijnen, of de contante waarde daarvan; en/of de (rest)waarde van de leaseobjecten;

-  Het instaan voor de kwaliteit van geleverde zaken of diensten door een leverancier.

Garantstelling

Schriftelijke verklaring van een derde aan de lessor dat een lessee aan zijn verplichtingen zal voldoen. Komt de lessee de verplichtingen niet na, dan staat de derde daarvoor garant (zie ook: Borg).

Gecalculeerde restwaarde

De in een leasecalculatie gehanteerde restwaarde van een object.

Grijs kenteken

Gebruikte terminologie voor bestelwagens en vrachtwagens. Vroeger was kentekenbewijs deel 1 van een bestel-/vrachtwagen grijs van kleur.

Groene kaart

Een Europees geldig verzekeringsbewijs.

Gross Vehicle Weight (GVW)

Het maximale bruto gewicht van een voertuig. Dat wil zeggen de som van de massa van het lege voertuig en het maximaal toegestaan laadvermogen.

H

Handelswaarde

De waarde van de auto in het vrije handelsverkeer.

Hercalculatie

Herberekening van een leasecontract in verband met tussentijdse afwijkingen van het contract.

Hoofdovereenkomst

De overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen zoals die tussen de lessor en de lessee zijn overeengekomen. Deze overeenkomst geldt voor alle afzonderlijk te sluiten leasecontracten (zie ook: Mantelovereenkomst).

Houderschapsbelasting (HSB)

Een belasting die de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel, kampeerauto of autobus dient te betalen voor het bezit van een motorrijtuig. Sinds de Wet op de motorrijtuigenbelasting in 1995 is gewijzigd, is het bezit van een motorrijtuig het belastbare feit in plaats van het gebruik. Het is daarmee een houderschapsbelasting. De officiële benaming van deze belasting is ‘motorrijtuigenbelasting’ (zie ook: Motorrijtuigenbelasting (MRB)).

Huur (contract)

Bij huur wordt enkel het gebruik van de auto mogelijk gemaakt en wordt er periodiek een vergoeding voor het gebruik betaald aan de verhuurder.

Huurkoop

Specifieke vorm van koop op afbetaling. Het eigendom van het gekochte object gaat van rechtswege over op de koper bij betaling van de laatste termijn. Huurkoop is een gangbare financieringsvorm voor particulieren.

Hybride

Een voertuig met een combinatie van verschillende aandrijftechnieken. Bijvoorbeeld een benzinemotor en elektromotor.

I

Impairment

Bijzondere herwaardering van een op de balans geactiveerde leaseauto. Bij operationele lease gaat het om de afwaardering van de rijdende leaseauto’s in verband met te verwachten verliezen aan het einde van de leaseovereenkomst.

Inbeslagname

Het onttrekken van zaken aan de macht van de lessee door een schuldeiser.

Incassomachtiging

Een door lessee verleende toestemming om door lessor gefactureerde bedragen automatisch van zijn of haar rekening af te schrijven.

Innameschade

Schade die aanwezig is bij het inleveren van de auto maar die niet is gemeld bij de leasemaatschappij of de verzekeraar.

Interest Rate Swap (IRS)

Het rentetarief dat naast Euribor de basis vormt voor de rente die leasemaatschappijen aan lessees berekenen.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is het bedrag dat afgetrokken kan worden van de winst wanneer er is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst lager en wordt er minder belasting betaald. Dit is voor de lessee interessant bij financial lease.

J

Jaarkilometers

Het aantal kilometers dat met de leasemaatschappij overeen wordt gekomen. Leaseaanbiedingen of offertes beginnen vaak vanaf 15.000 of 20.000 kilometers per jaar. Toch ligt het gemiddeld aantal kilometers voor leaseauto’s rond de 30.000.

Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)/ effectieve jaarrente

Het bedrag dat boven op de aflossing van de schuld als vergoeding betaald wordt aan de kredietverstrekker. Deze kosten worden weergegeven in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag. Wanneer de kredietverstrekker naast de rente geen andere kosten berekent, is het jaarlijks kostenpercentage gelijk aan de debetrentevoet.

JATO

Een systeem dat voertuiggegevens die noodzakelijk zijn voor leasecalculaties beschikbaar stelt voor leasemaatschappijen (zie ook: VGS).

Juridisch eigendom

Het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon kan hebben op een zaak. Het staat de juridisch eigenaar vrij om met uitsluiting van eenieder gebruik te maken van een zaak mits dat gebruik niet in strijd is met rechten van anderen of wettelijke voorschriften en regels. Een juridisch eigenaar heeft ook de bevoegdheid om bijvoorbeeld de leaseauto te verkopen en aan de koper na betaling van de koopsom het eigendom te verschaffen.

K

Kilometerafrekening

Afrekening van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal gereden kilometers.

Kilometervergoeding

Vergoeding door de werkgever aan de werknemer voor gereden zakelijke kilometers met een privé auto.

Kilometrage

Het aantal kilometers dan gemiddeld per jaar wordt gereden. Dit dient opgegeven te worden bij de aanvraag van een autoverzekering. Hoe meer kilometers, hoe groter de kans op schade en hoe hoger de premie zal zijn.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Hier kunnen consumenten terecht met klachten over financiële instellingen. Het biedt de consument één loket voor financiële conflicten met financiële instellingen.

Koopoptie

De mogelijkheid voor de lessee om het leaseobject aan het einde van de leaseperiode te kopen voor een bij het aangaan van de leasecontract bepaalde bedrag.

Krediet

Er wordt gesproken van een Krediet wanneer een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat dit bedrag op een bepaald moment terug wordt betaald, al dan niet met rente.

Kredietbeoordeling

Bepaling van de actuele (krediet)risico‘s ten gevolge van het verstrekken van een concrete financiering.

Kredietgever

Degene die het krediet verstrekt.

Kredietnemer

Degene die het geld leent van de ander.

Kredietovereenkomst

Een overeenkomst tussen een debiteur en een kredietinstelling waarbij aan de debiteur een geldbedrag ter beschikking wordt gesteld dat onder de overeengekomen voorwaarden terugbetaald dient te worden. Financiële lease is een specifieke vorm van kredietverlening op middellange termijn.

L

 (Auto) Lease

Het verschaffen van het gebruiksrecht van een voertuig aan een lessee gedurende een afgesproken periode tegen een afgesproken vergoeding.

Lease-auto

Een auto die voor een afgesproken periode beschikbaar gesteld wordt aan een lessee.

Leasecontract (individuele leaseovereenkomst)

Overeenkomst betreffende lease tussen een lessor en een lessee.

Leaseprijs (leasetermijn)

Door de lessee te betalen periodieke vergoeding aan de lessor voor de ter beschikking gestelde auto en de afgesproken aanvullende diensten.

Leaseregeling

Het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën betreffende de minimale criteria waaraan leasecontracten dienen te voldoen om fiscaal als een operationele lease te kunnen worden gekwalificeerd.

Leasing

Verzamelnaam voor alle vormen van objectgerichte financiering en eventuele aanvullende dienstverlening waarbij een bedrijfsmiddel door de lessor voor een afgesproken periode beschikbaar wordt gesteld aan een lessee tegen betaling van een periodieke vergoeding. De lessee krijgt het gebruiksrecht over het object, maar niet het juridisch eigendom en afhankelijk van de leasevorm ook niet het economisch eigendom.

Lening

Er wordt gesproken van een lening wanneer een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat dit bedrag op een bepaald moment terug wordt betaald, al dan niet met rente.

Lessee

Degene die het leasecontract aangaat en het gebruiksrecht heeft over het leaseobject (leasenemer).

Lessor

De leasemaatschappij (leasegever).

Levensverzekering

Overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer. De verzekeringnemer verplicht zich tot het betalen van premie en de verzekeraar tot het uitkeren van een geldbedrag op een bepaalde datum, bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of bij overlijden.

Lineaire afschrijving

Afschrijvingsmethode waarbij het afschrijvingsdeel constant is gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Looptijd (theoretisch)

De theoretische looptijd is de periode (in maanden) tussen de begindatum en de voorziene einddatum van de leaseovereenkomst of financieringsovereenkomst.

Looptijd (werkelijk)

De daadwerkelijke duur van de leaseovereenkomst of financieringsovereenkomst, bepaald na expiratie van de overeenkomst.

M

Maandtermijnen

Periodiek verschuldigde leasebedragen.

Managementfee

Opslag in de leasetermijn.

Mantelovereenkomst

Overeenkomst tussen lessee en lessor, waarbij de algemene voorwaarden en de belangrijkste bijzondere voorwaarden van toekomstige leasecontracten vooraf overeengekomen worden. Met mantelovereenkomsten wordt getracht een raamwerk neer te zetten voor meerdere af te sluiten (toekomstige) individuele leaseovereenkomsten (zie ook: Hoofdovereenkomst).

Marge

Het verschil tussen de contractrente (verkoop) en de fundingrente (inkoop).

Margeregeling

Specifieke voorschriften voor de BTW-berekening/verrekening bij gelijktijdige inruil van leaseobjecten. De margeregeling is relevant bij de inruil en inkoop van roerende zaken door wederverkopers en niet BTW-plichtige verkopers.

Meer-/ minderkilometers

Verschil tussen het aantal vooraf afgesproken kilometers en het aantal daadwerkelijk gereden kilometers. Deze worden aan het einde van het kalenderjaar of aan het einde van de leaseovereenkomst afgerekend tegen de prijs die hiervoor in de leaseovereenkomst is bepaald.

Meldcode

De laatste vier cijfers van het chassisnummer of identificatienummer

Mobiliteitsdienst

Dienst waarbij met een mobiliteitspas gebruik gemaakt kan worden van mobiliteitssystemen, zoals vervoermiddelen, overstappunten, infrastructuur en reisinformatie.

Mobiliteitsmanagement

Het managen van mobiliteit binnen een onderneming. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ondernemingen trachten de mobiliteit van werknemers niet alleen te richten op de leaseauto, maar ook op openbaar vervoer, fiscale faciliteiten voor het gebruik van de fiets, gespreide werktijden etc.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Een belasting die de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel, kampeerauto of autobus dient te betalen voor het bezit van een motorrijtuig. Sinds de Wet op de motorrijtuigenbelasting in 1995 is gewijzigd, is het bezit van een motorrijtuig het belastbare feit in plaats van het gebruik (zie ook: Houderschapsbelasting (HSB)).

N

Negatieve rente

Te weinig betaalde rente in de leasetermijnen bij het onderbreken van de leaseovereenkomst indien er lineair wordt afgeschreven.

Netto-catalogusprijs

Dit is de catalogusprijs verminderd met de daarin begrepen omzetbelasting.

Netto-operationele lease

Operationele lease waarbij rente, aflossing en eventueel motorrijtuigenbelasting zijn opgenomen en waarbij een reële restwaarde wordt gehanteerd.

No-claim korting

De korting die een verzekerde krijgt op de premie indien er geen schadeclaims zijn ingediend gedurende de voorafgaande periode(n). De korting kan oplopen naarmate de periode dat er geen claims worden ingediend langer wordt.

Non-conformiteit

Aan de orde wanneer de afgeleverde zaak niet de eigenschappen bezit die de klant mag verwachten volgens de overeenkomst.

Nulemissie auto

Een auto met een rechtstreekse CO2 uitstoot die nihil is. Bijvoorbeeld een elektrische auto of een waterstofauto.

O

Off balance-financiering

Financieringsvorm door een onderneming die als gevolg heeft dat deze de investering niet op de balans hoeft op te nemen.

Onbelaste kilometervergoeding

Kilometervergoeding waarvoor geen loonbelasting verschuldigd is door de werknemer.

Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI)

Een verzekering die een vast bedrag uitkeert voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.

Open inzicht

Leaseprijscalculatie waarbij de lessee vooraf inzicht krijgt in gecalculeerde kosten per prijscomponent.

Operationele lease

Leasevorm waarbij de leaseauto door een lessor tegen betaling van een periodieke vergoeding gedurende een afgesproken periode aan een lessee in gebruik wordt gegeven. De contractduur is korter dan de economische levensduur van de leaseauto. De lessor heeft zowel het economisch als juridisch eigendom en loopt het restwaarderisico. Het object komt dus bij de lessor op de balans. Wanneer de contractduur is verstreken wordt de leaseauto teruggegeven aan de lessor.

Oplegger

Een voertuig dat is bestemd om aan een trekkend motorvoertuig (trekker) te worden gekoppeld op dusdanige manier dat een deel ervan op het motorvoertuig rust en dat een aanzienlijk deel van het gewicht van de oplegger en van zijn lading door het motorvoertuig wordt gedragen.

Opschortregeling

Door de leasemaatschappij geboden mogelijkheid voor klanten om tijdelijk overbodige auto‘s voor een bepaalde periode te stallen zonder dat het contract beëindigd wordt (Ook wel: Stilstandregeling).

Oversluiten

Het aangaan van een vervangende leaseovereenkomst of een vervangende financieringsovereenkomst. Bij oversluiten wordt een lopende overeenkomst beëindigd en door een nieuwe overeenkomst vervangen. Oversluiten wordt bij lease toegepast bij het inruilen of upgraden van leaseauto’s. Bij kredieten wordt oversluiten toegepast om te besparen op dure, bestaande kredieten.

P

Periodieke vergoeding

Periodiek verschuldigde leasebedragen.

Personenauto

Een motorvoertuig met drie of vier wielen dat bedoeld is ter voortbeweging van personen. Een personenauto heeft altijd een geel kenteken en kent een maximale toegestane GVW van 3500 kilogram.

Persoonlijke lening

Kredietvorm waarbij het geleende bedrag in één keer wordt uitbetaald waarna de kredietnemer in een vooraf vastgesteld aantal termijn het bedrag terug betaald. Elk maandtermijn bevat een deel aflossing en een deel rente over de restschuld. Net als de looptijd wordt ook de rente in de kredietovereenkomst vastgelegd.

Prolongatie

Verlenging van een verzekering.

Prospectus

Document met uitgebreide informatie over een lening.

Q


R

Reële koopoptie

Een koopoptie die qua hoogte overeenkomt met de geschatte restwaarde van het object.

Regres

Verhaal van schade.

Rekening courant

Lopende rekening.

Rentekrediet

Vorm van een doorlopend krediet waarbij men gedurende een bepaalde periode niet hoeft af te lossen. In deze periode wordt alleen rente betaald over het geleende bedrag.

Rente opslag

Verschil tussen de contractrente en de basisrente.

Reparatie, Onderhoud en Banden (ROB)

Component in de leasecalculatie. Veelal een bedrag uitgedrukt in centen per kilometer.

Restwaardegarantie

Een aan de lessor gegarandeerde restwaarde.

Retentierecht

Recht van een schuldeiser om een goed onder zich te houden tot de schuldenaar de schuld heeft voldaan (bijvoorbeeld door de dealer bij een onderhoudsnota).

Risico aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door gebrekkig fabricaat van geleverde zaken of door onvolkomenheden in geleverde diensten.

Roy Data

Het landelijke systeem waar bij beëindiging van een autoverzekering de schadevrije jaren van de verzekeringnemer worden opgeslagen. Bij het aangaan van een nieuwe verzekering zal de nieuwe verzekeraar de opgegeven schadevrije jaren controleren in dit systeem.

Royementsverklaring

Door de verzekeraar verstrekt, schriftelijk bewijs van het aantal schadevrije jaren dat is opgebouwd.

S

SAF

Europees Schade Aangifte Formulier.

Sale and lease back

Overeenkomst waarbij een klant een auto verkoopt aan een leasemaatschappij en deze direct weer terug least.       

Schadeloosstellen

Het vergoeden van een geleden schade.

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Een verzekering welke letselschade dekt tot een maximum van het verzekerde bedrag van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval. Mogelijke letselschade kan bestaan uit zaakschade (kleding, brillen etc), medische kosten, inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten en uitvaartkosten.

Schadevrije jaren

Zolang er geen schade wordt geclaimd bij de verzekeraar, worden er tijdens de looptijd van de autoverzekering schadevrije jaren opgebouwd. Elk jaar dat er geen schade is geclaimd, wordt er één schadevrij jaar opgebouwd.

Schuldsanering

Bij schuldsanering worden alle schulden en betalingsachterstanden overgenomen door één instantie. Op die manier is er nog maar één schuldeiser. Schuldsanering duurt meestal drie jaar. Gedurende deze drie jaar kan de schuldenaar niet meer over het eigen inkomen beschikken. Iemand anders beheert het geld en zorgt ervoor dat de schulden worden afgelost en dat de vaste lasten worden betaald. De schuldenaar krijgt maandelijks een bedrag voor voedsel en dergelijke.

Shortlease

Leasevorm voor een relatief korte periode (korter dan 12 mnd).

Sparen

Het niet consumeren maar apart zetten van geld dat men niet direct nodig heeft.

Stilstandregeling

Door de leasemaatschappij geboden mogelijkheid voor klanten om tijdelijk overbodige auto‘s voor een bepaalde periode te stallen zonder dat het contract beëindigd wordt (Ook wel: Opschortregeling).

T

Technische levensduur

Periode waarin een auto technisch gezien te gebruiken is.

Tender

Het verzoek dat door een potentiële leaseklant gedaan wordt aan meerdere leasemaatschappijen om een aanbieding te doen voor een offerte aan de hand van bepaalde voorwaarden die de potentiële leaseklant heeft.

Terug Koop Verklaring (TKV)

De dealer die het nieuwe voertuig levert, bevestigt dat hij dit na verloop van een bepaalde periode tegen een vooraf gegarandeerd bedrag terug koopt.

Total Cost of Ownership (TCO)

Alle directe en indirecte kosten van het wagenpark.

Total loss (economisch)

Hiervan is sprake als het herstellen van de geleden schade vanuit economisch oogpunt niet opweegt tegen de waarde van het voertuig.

Total loss (technisch)

Hiervan is sprake wanneer het technisch niet meer mogelijk is het voertuig te repareren.

U

Universele leasemaatschappij

Leasemaatschappij die alle automerken least.

V

Variabele rente

Rente die niet vast staat maar meestijgt of meedaalt met de rentetarieven op de geldmarkt. Een doorlopend krediet heeft een variabele rente.

Vaste rente

Rente die gedurende de looptijd van een krediet gelijk blijft. Dit is het geval bij een persoonlijke lening.

Vendor

Een leverancier of importeur die zijn producten in combinatie met een leaseaanbieding op de markt brengt, al dan niet met inschakeling van een ‘eigen’ leasemaatschappij.

Verhuur

Het in gebruik geven van een roerende of onroerende zaak voor een bepaalde periode aan een huurder tegen periodieke betaling.

Vervangend vervoer

Recht op (indien meegeleast) een vervangende auto bij schade, diefstal, reparatie of onderhoud van de leaseauto op kosten van de leasemaatschappij.

Vervangingsinvestering

Investering in nieuwe productiemiddelen met gelijktijdige afstoting van afgeschreven productiemiddelen.

Verzendhuiskrediet

Een krediet dat wordt verstrekt door verzendhuizen zoals Wehkamp, Otto en Neckermann. Met dit krediet kunnen aankopen worden gedaan bij de betreffende verzendhuizen.

Vervoermanagement

De zorg van werkgevers voor het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer van werknemers. Het richt zich vooral op individuele werknemers en is onderdeel van mobiliteitsmanagement. Het doel van vervoermanagement is het reduceren van de nadelige effecten van mobiliteit.

Verzekering

Het onderbrengen van risico’s bij een verzekeraar betreffende het vervoer met een auto.

Verzekeringsplicht

Verplichting tot het verzekeren van een auto tegen schade en verlies. Wettelijk gezien is enkel de WA-verzekering verplicht.

Verzekeringsverklaring

Verklaring waarin de verzekeringsmaatschappij van een klant die een auto niet via de leasemaatschappij laat verzekeren bevestigt dat het risico bij haar is ondergebracht.

VGS

Een systeem dat voertuiggegevens die noodzakelijk zijn voor leasecalculaties beschikbaar stelt voor leasemaatschappijen (zie ook: JATO).

Voertuigverliesuur

Het maatschappelijk/economisch verlies dat geleden wordt als een voertuig een uur reistijdvertraging oploopt, meestal als gevolg van files of omrijden. Het betreft een eenheid die wordt gebruikt in een situatie met filevorming in vergelijking met een situatie zonder filevorming. Zestig voertuigen die één minuut vertraging oplopen en één voertuig dat zestig minuten vertraging oploopt, leveren beide één

voertuigverliesuur op.

Voorloopauto

Een huurauto of een auto uit de reservevloot die wordt ingezet tijdens de levertijd van een (nieuw) bestelde leaseauto.

Voorlopige dekking

Tijdelijke dekking voorafgaand aan de definitieve acceptatie van de autoverzekering door de verzekeraar.

Vrachtauto

Een voertuig met een GVW van meer dan 3.500 kilogram en dat is ingericht voor het vervoer van goederen. De GVW is te vinden op kentekenbewijs deel 1.

W

WA-verzekering

Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan andere verkeersdeelnemers.

Waarborgfonds

Fonds dat uitkeringen doet bij schade veroorzaakt door onbekende of onverzekerde motorrijtuigen. Alle autoverzekeringsmaatschappijen dragen hieraan verplicht een deel van de ontvangen WA-premie af.

Waarborgsom

Een overeengekomen geldbedrag dat een huurder aan de verhuurder geeft als zekerheidsstelling voor het naleven van zijn verplichting.

Waardevermindering

Het berekende waardeverlies van de auto bij verkoop na herstel van schade. Een expert stelt dit vast aan de hand van een formule waarbij rekening wordt gehouden met onder anderen de leeftijd van de auto, de kilometerstand, de arbeidskosten voor het herstel en de consumentenprijs.

Wagenparkbeheer (extern)

Het verzorgen het (volledige) beheer van het wagenpark van een klant die zelf economisch en juridisch eigenaar van de voertuigen is. Onder de geleverde diensten wordt onder meer verstaan de brandstofadministratie, ROB-administratie, verzekeringen, aankoop en verkoop van voertuigen etc.

Wagenparkbeheer (intern)

Het verzorgen van het (volledige) beheer van het wagenpark van een onderneming door een afdeling of een persoon van de onderneming zelf.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)

Deze wet verplicht elke bezitter van een (lease)auto om een verzekering te sluiten om de wettelijke

aansprakelijkheid te dekken.

Wettelijk aansprakelijk

Van rechtswege aansprakelijk zijn voor schade aan derden.

Winstdeling

Winstdeling houdt in dat een afspraak is gemaakt over de verdeling van het positieve resultaat dat ten goede komt aan lessee. Dit kan zowel bij open als gesloten calculatie.

WM 11.92 formulier

Formulier waarin wordt opgemaakt dat de lessee zelf zorg draagt voor de verzekering. Op dit formulier verklaren de verzekeraar en de lessee dat de auto is verzekerd en dat toegekende schadevergoedingen aan de leasemaatschappij worden overgedragen.

Woon-werk kilometers

Gereden kilometers tussen de woning en het vaste werkadres.

WOZ-krediet

Een doorlopend krediet waarbij de kredietnemer doorlopend geld kan opnemen tot de afgesproken kredietlimiet. Het WOZ-krediet kent de voordelen van een tweede hypotheek maar zonder de nadelen van extra kosten (notaris, taxatie, etc).

Z

Zaakschade

Schade ontstaan aan het leaseobject en/of andere materiële zaken (zie ook: Cascoschade)

Zakelijk gebruik

Het gebruik van de leaseauto voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer gedurende de overeengekomen werktijden.

Zakenauto

Een personenauto (geel kenteken) die op naam van een rechtspersoon staat of een personenauto die op naam van een natuurlijk persoon staat en tenminste 50% (in kilometrage) zakelijk wordt gebruikt exclusief woon-werkverkeer.